Meaning of the Sanskrit Word: hatva

  hatvā—killing    Bg 2.5, SB 3.18.28, SB 6.13.8-9, SB 7.9.37, SB 7.13.36, SB 9.6.7, SB 9.17.13
  hatvā—by killing    Bg 1.31, Bg 1.36, Bg 2.6, SB 8.24.61, SB 9.11.13-14
  hatvā—after killing    SB 1.10.1, SB 8.20.13, SB 8.24.57
  hatvā—after killing (the demons)    SB 8.1.18
  hatvā—killing there    SB 9.24.66
  hatvā—having killed    Madhya 8.146
  hatvā api—even killing    Bg 18.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z