Meaning of the Sanskrit Word: hasa

  hāsa—smiling    SB 1.9.24, SB 1.11.10, SB 3.25.36, SB 4.7.21, SB 5.1.10, SB 5.17.13, Madhya 23.65
  hāsa—smile    SB 2.2.11, SB 2.9.16, SB 3.20.30, Antya 4.64
  hāsa—laughing    SB 5.1.29, Antya 17.26
  hāsa—laughter    SB 3.2.14
  hāsa—with smiling    SB 5.5.31
  hāsa—smiling.    Madhya 13.100
  anurāga-hāsa—with kind smiling    SB 3.4.10
  aṭṭa-aṭṭa hāsa—very loud laughing.    Madhya 14.229
  aṭṭa-hāsa—laughing    SB 4.5.10
  aṭṭa-hāsa—laughing like madmen    Adi 6.51
  hāsa-leśa—mild smiling    SB 5.18.16
  kupita-hāsa—by his critical laughing when angry    SB 7.9.23
  nṛtya-gīta-hāsa—dancing, music and laughing    Madhya 2.56
  pari-hāsa—joking    Antya 17.26
  sa-hāsa—in her smiling    SB 5.2.6
  sa-vrīḍa-hāsa—smiling with shyness    SB 8.8.24
  valgu-hāsa—beautiful smiling    SB 1.11.36

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z