Meaning of the Sanskrit Word: hanyatam

  hanyatām—kill him    SB 4.14.31
  hanyatām hanyatām—kill him, kill him    SB 9.8.9-10, SB 9.8.9-10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z