Meaning of the Sanskrit Word: haita

  haita—were    Adi 2.84
  haita—would have been    Adi 2.84
  haita mana—was eager    Antya 2.68

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z