Meaning of the Sanskrit Word: haina

  haiñā—becoming    Adi 6.69-70
  catuḥ-vyūha haiñā—expanding into four wonderful forms.    Adi 5.23
  haiñā su-sthira—being very patient.    Adi 6.87

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z