Meaning of the Sanskrit Word: haihayanam

  haihayānām—of the Haihayas    SB 9.15.14
  haihayānām adhipatiḥ—the King of the Haihayas    SB 9.15.17-19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z