Meaning of the Sanskrit Word: grasa

  grasa—kindly drive away    SB 5.18.8
  grāsa—morsel    Antya 6.323
  eka grāsa—one morsel    Madhya 3.76, Antya 6.80, Antya 6.322
  eka eka grāsa—one morsel    Antya 6.79
  eka-grāsa—one palmful    Madhya 3.94
  eka-grāsa—one small quantity    Madhya 15.243
  grāsa-śeṣe—remnants of food    Antya 14.49
  mādhukarī grāsa—and practicing the mādhukarī system    Madhya 20.92
  pañca-grāsa—five morsels.    Madhya 3.76

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z