Meaning of the Sanskrit Word: gosanira

  gosāñira—of Lord Caitanya Mahāprabhu    Madhya 1.109, Madhya 1.175, Madhya 6.50, Madhya 7.123, Madhya 15.35, Antya 2.121, Antya 6.306
  gosāñira—of the Lord    Adi 6.113, Adi 17.16, Madhya 9.41, Antya 3.12
  gosāñira—the spiritual master    Adi 12.14, Madhya 9.167
  gosāñira—of the spiritual master    Adi 12.77, Madhya 10.80
  gosāñira—of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 7.138, Antya 3.12
  gosāñira—of the master    Adi 4.273
  gosāñira—of Lord Nityānanda    Adi 5.161
  gosāñira—of the supreme spiritual master    Adi 10.4
  gosāñira—the Lord    Madhya 9.226
  gosāñira—with Śrī Mādhavendra Purī    Madhya 9.289
  gosāñira—of Sanātana Gosvāmī    Madhya 20.38
  purī-gosāñira—of Mādhavendra Purī    Madhya 4.108, Madhya 4.175, Madhya 4.210, Madhya 17.185, Antya 8.37
  caitanya-gosāñira—of Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 2.120, Adi 4.161, Madhya 15.261
  caitanya-gosāñira—of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Adi 11.13, Madhya 14.256, Antya 3.267
  ācārya-gosāñira—of Advaita Ācārya    Adi 5.148, Adi 17.68, Madhya 3.159
  purī-gosāñira—of Paramānanda Purī    Madhya 9.168, Madhya 15.194
  rūpa-gosāñira—of Śrīla Rūpa Gosvāmī    Madhya 1.258, Antya 4.214
  svarūpa-gosāñira—of Svarūpa Dāmodara Gosvāmī    Madhya 13.163, Antya 13.33
  caitanya-gosāñira līlā—the pastimes of Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 16.110
  śrī-rūpa-gosāñīra—of Śrīla Rūpa Gosvāmī    Madhya 20.3
  śrī-rūpa-gosāñira—of Śrī Rūpa Gosvāmī    Adi 4.274
  śrī-rūpa-gosāñira—of Śrīla Rūpa Gosvāmī    Adi 10.157
  cāri gosāñira—of the four gosāñis, or spiritual masters    Madhya 11.34
  dui gosāñira—of Lord Caitanya Mahāprabhu and Lord Nityānanda    Madhya 3.78
  gosāñira saṅge—with Sanātana Gosvāmī    Madhya 20.33
  gosāñira saṅgī—the associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu    Antya 1.53
  gosāñira sthane—to the place of Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 6.110
  gosāñira sthāne—to the place where Śrī Caitanya Mahāprabhu was staying    Madhya 6.114
  gosāñira ṭhāṅi—to Caitanya Mahāprabhu    Madhya 20.88
  gosāñira ṭhāñi—in front of Śrī Caitanya Mahāprabhu    Antya 3.11
  kāśīśvara gosāñira—of Kāśīśvara Gosvāmī    Adi 8.66
  nityānanda-gosāñira pāśa—unto Nityānanda Gosāñi    Antya 6.42
  paṇḍita-gosāñira—of Gadādhara Paṇḍita    Adi 8.59
  paṇḍita-gosāñira—of Paṇḍita Gosāñi (Gadādhara Paṇḍita)    Adi 8.68
  paṇḍita-gosāñira thāñi—to Gadādhara Paṇḍita Gosāñi    Antya 7.90
  purī-gosāñira—Mādhavendra Purī    Madhya 4.152
  purī-gosāñira—of Purī Gosāñi, Mādhavendra Purī    Madhya 4.153
  purī-gosāñira—of Īśvara Purī    Madhya 10.132
  rūpa-gosāñira—of Rūpa Gosvāmī    Madhya 19.36
  rūpa-gosāñira sabhāya—in the assembly of Rūpa, Sanātana and other    Antya 13.126
  sanātana-gosāñira—of Sanātana Gosvāmī    Madhya 1.260
  svarūpa-gosāñira mata—the view of Svarūpa Dāmodara Gosvāmī    Madhya 2.93
  vīrabhadra-gosāñira—of Śrī Vīrabhadra Gosāñi    Adi 11.12
  ācārya gosāñira—of Advaita Ācārya    Adi 6.36
  ācārya-gosāñira—of Ācārya Gosāñi    Adi 8.70
  ācārya-gosāñira—of Śrī Advaita Ācārya    Madhya 12.143

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z