Meaning of the Sanskrit Word: giya

  giyā—going    Adi 17.74, Madhya 3.9, Madhya 4.11, Madhya 5.94, Madhya 6.67, Madhya 11.168, Madhya 17.52, Madhya 18.36, Madhya 18.67, Madhya 21.61 (and more...)
  giyā—going.    Madhya 4.154, Madhya 10.104, Madhya 11.107, Antya 6.68, Antya 6.176, Antya 6.283, Antya 12.25
  giyā—going there    Adi 17.94, Adi 17.178-179, Madhya 5.104, Madhya 6.30
  giya—going    Madhya 14.61
  giyā—after going.    Madhya 11.65
  giyā—returning    Antya 3.127
  ghare giyā—returning home    Adi 17.131, Madhya 3.207, Madhya 24.259, Antya 5.68
  śīghra giyā—going hastily    Madhya 11.39
  kata dūra giyā—after going some distance    Madhya 3.213
  kaṭakete giyā—by going to Kaṭaka.    Madhya 12.23
  sei sarovare giyā—going to that lake where the clusters of lotus flowers exist    Madhya 25.275
  vāsāya giyā—reaching his residential place    Madhya 11.13
  yavana-pāśa giyā—going to the Mohammedan king    Madhya 16.162-163

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z