Meaning of the Sanskrit Word: gatva

  gatvā—going    Bg 15.6, SB 4.10.5, SB 9.6.7, SB 9.16.17, SB 10.11.46, Madhya 19.207-209
  gatvā—having gone    SB 3.27.28-29, SB 3.32.3, SB 6.5.13
  gatvā—after going    SB 9.2.14, SB 10.1.20
  gatvā—attaining    Bg 14.15
  gatvā—going there    SB 1.9.48
  gatvā—having approached    SB 4.9.31
  gatvā—approaching    SB 7.4.22-23
  gatvā—on returning    SB 9.14.43

Can't find any compound Sanskrit words containing gatva.