Meaning of the Sanskrit Word: garjana

  garjana—thundering.    Madhya 3.129, Antya 15.67
  garjana—protesting    Adi 17.141
  garjana—bellowing.    Madhya 3.115
  garjana—resonations    Madhya 5.146
  siṁhera garjana—the roaring of a lion.    Madhya 17.112

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z