Meaning of the Sanskrit Word: gandhe

  gandhe—by the fragrance    Adi 4.245, Adi 12.95, Antya 15.47, Antya 16.111
  gandhe—fragrance    SB 3.15.19
  gandhe—simply by the slight fragrance    Madhya 24.39
  gandhe—by the aroma    Antya 16.90
  gandhe—by the scent    Antya 19.99
  aṅga-gandhe—the scent of the body    Antya 3.233
  śrī-aṅga-gandhe—the aroma of the transcendental body    Antya 19.88
  mora gandhe—from smelling my body    Madhya 7.144-145
  saḍā-gandhe—because of a rotten smell    Antya 6.316
  tulasīra gandhe—the aroma of tulasī leaves.    Madhya 17.141

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z