Meaning of the Sanskrit Word: gabhi

  gābhī—cows    Madhya 4.102, Antya 17.18
  gābhī—the cow (is)    Adi 17.153
  gābhī—cow    Madhya 4.102
  gābhī—all the cows    Madhya 17.195
  gābhī dekhi—seeing the cows    Madhya 17.195
  gābhī-gaṇa—cows    Madhya 18.160
  gābhī-gaṇa-madhye—among the cows    Antya 17.15
  gābhī-ghaṭā—groups of cows    Madhya 17.194
  gābhī-madhye—among the cows    Antya 20.131
  gābhī-āge—in front of the cows    Antya 6.316
  tailaṅgī-gābhī-gaṇa—cows belonging to the Tailaṅga district    Antya 17.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z