Meaning of the Sanskrit Word: eta

  eta—so much    Adi 4.191, Adi 8.28, Adi 16.96, Madhya 3.72, Madhya 3.74, Madhya 9.186, Madhya 11.27, Madhya 11.109, Madhya 11.115, Madhya 12.13 (and more...)
  eta—thus    Adi 3.29, Adi 3.107, Adi 7.80, Adi 7.82, Adi 7.102, Adi 17.50, Adi 17.186
  eta—this    Adi 17.216, Adi 17.219, Antya 7.132, Antya 12.40, Antya 15.39, Antya 16.129, Antya 18.112
  eta—such    Madhya 2.35, Madhya 16.257, Antya 2.110, Antya 7.129, Antya 9.125, Antya 9.150, Antya 10.101
  eta—so many    Adi 5.124, Madhya 1.169, Madhya 1.229, Madhya 6.105, Madhya 14.169, Antya 4.81
  eta—all this    Adi 6.13, Antya 6.88
  eta—in many ways    Adi 7.89-90
  eta—so    Madhya 1.223
  eta—so great    Madhya 9.97
  eta—these    Madhya 14.188
  eta bali—saying this    Adi 5.171, Adi 5.196, Adi 6.87, Adi 7.33, Adi 7.75, Adi 7.93, Adi 14.25, Adi 14.35, Adi 17.54, Adi 17.98 (and more...)
  eta śuni—hearing this    Madhya 4.135, Madhya 5.46, Madhya 5.51, Madhya 5.58, Madhya 5.86, Madhya 5.156, Madhya 6.29, Madhya 10.66, Madhya 10.136, Madhya 11.50 (and more...)
  eta kahi—saying this    Adi 7.122, Adi 17.135, Madhya 1.181, Madhya 9.37, Madhya 9.151, Madhya 10.22, Madhya 10.70, Madhya 11.179, Madhya 16.168, Madhya 16.242 (and more...)
  eta cinti—thinking this    Adi 4.136, Adi 15.26, Madhya 15.61, Madhya 20.23, Madhya 20.84, Madhya 25.11, Antya 2.24-25, Antya 6.171
  eta bhāvi—thinking like this    Adi 16.91, Madhya 5.106, Madhya 17.72
  eta bali—thus saying    Adi 17.129, Madhya 1.282
  eta bali—after saying this    Madhya 3.27, Antya 6.209
  eta cinti—thinking like this    Adi 9.8, Madhya 6.14
  eta kahi—speaking thus    Adi 12.43, Antya 14.55
  eta saba—all this    Antya 4.83, Antya 10.97
  eta anna—so much food    Madhya 24.280
  eta bali—after this conversation    Adi 13.86
  eta bali—speaking this    Madhya 5.34
  eta bali—deciding like this    Madhya 12.16
  eta bali—talking like this    Antya 4.145
  eta bhāva—all these transcendental ecstasies    Antya 20.44
  eta bhāve—in that mood    Antya 20.45
  eta cinti—thus thinking    Madhya 1.231
  eta cinti—thinking like that    Madhya 5.128
  eta cinti—considering this    Antya 7.125
  eta śuni—thus hearing    Adi 12.46
  eta śuni—after hearing so much    Adi 14.91
  eta śuni—after hearing all this    Adi 17.203
  eta śuni—hearing all this    Madhya 5.63
  eta śuni—hearing so much    Madhya 8.233
  eta śuni—after hearing this    Madhya 16.169
  eta śuni—hearing all these details    Antya 9.94
  eta dina—for so many days    Antya 6.280
  eta dravya—so many preparations    Madhya 15.226
  eta dūre—so far    Antya 14.115
  eta jāni—knowing all this    Adi 13.92
  eta jāni—knowing this    Madhya 5.90
  eta jāni—on this understanding    Madhya 19.252
  eta kahi—thus saying    Madhya 2.44
  eta kahi—speaking in this way    Madhya 6.236
  eta kahi—speaking so much    Madhya 25.46
  eta kahi—after speaking that    Madhya 25.164
  eta likhi—writing this    Madhya 19.35
  eta mata—in this way    Antya 7.79
  eta paḍi—reciting these    Madhya 13.81
  eta pāta—so many dishes.    Madhya 14.37
  eta saba—all these    Madhya 22.93
  eta sampatti—so much opulence    Madhya 14.206
  eta sampatti chāḍi—giving so much opulence    Madhya 14.207
  eta saubhāgya—so much fortune    Antya 4.91
  eta tattva—all these varieties of truth    Madhya 8.264
  eta tīrtha—to so many holy places    Madhya 9.356
  eta vicāriyā—considering this    Antya 6.277
  eta viḍambana—so much cheating.    Antya 19.43
  eta vāṇī—these words.    Antya 7.53
  eta ārti—so much eagerness    Antya 14.28
  eta-dina—until this day    Madhya 8.97
  eta-kṣaṇa—for so long    Antya 10.92
  eta-kāla—so long    Adi 17.126
  eta-rūpe—in so many forms    Madhya 20.247
  phale eta phala—so much of a result was obtained.    Antya 9.114

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z