Meaning of the Sanskrit Word: enam

  enam—this    Bg 2.19, Bg 3.37, Bg 3.41, Bg 4.42, Bg 6.27, Bg 15.3-4, Bg 15.11, SB 3.1.15, SB 5.8.24, SB 5.11.1 (and more...)
  enam—him    Bg 11.50, SB 3.18.24, SB 3.18.28, SB 3.20.20, SB 4.14.13, SB 4.28.22, SB 5.1.9, SB 6.1.68, SB 7.2.57, SB 8.5.29
  enam—this soul    Bg 2.25, Bg 2.26, Bg 2.29
  enam—unto this soul    Bg 2.23
  enam—that    SB 4.11.22, SB 4.11.29, SB 7.8.18
  enam—this    Bg 2.72, SB 3.13.16, SB 7.7.8
  enam—this (soul)    Bg 2.21
  enam—about the soul    Bg 2.26
  enam—this man    SB 1.17.10-11
  enam—this particular    SB 2.2.12
  enam—to the Lord    SB 3.18.3
  enam—Lord Brahma    SB 3.20.23
  enam—unto Him    SB 3.31.14
  enam—the Lord    SB 4.14.33
  enam—the King    SB 4.17.16
  enam—the King of heaven, Indra    SB 4.19.20
  enam—these    SB 4.19.36
  enam—him (Prthu)    SB 4.20.20
  enam—King Prthu    SB 4.20.34
  enam—the deer calf    SB 5.8.14
  enam—unto this Bharata (Jada Bharata)    SB 5.9.8
  enam—this (Jada Bharata)    SB 5.9.14
  enam—this mind    SB 5.11.17
  enam—him (Ajamila)    SB 6.2.13
  enam—this one (Vrtrasura)    SB 6.9.40
  enam—him (Prahlada Maharaja)    SB 7.5.19
  enam—this body    SB 7.15.37
  enam—this arrangement    SB 8.15.26
  enam—him (Bali Maharaja)    SB 8.15.29
  enam—against Him    SB 8.20.12
  enam—this poor Bali Maharaja    SB 8.22.21
  enam—this (body)    SB 9.14.35
  enam—unto King Pururava    SB 9.14.41
  enam—to the child    SB 10.3.12
  enam—this Krsna    SB 10.3.23
  enam—this boy    SB 10.11.56
  enam—unto Krsna    SB 10.11.56
  enam—Krsna    SB 10.12.14
  enam—this (woman)    SB 7.7.11
  enam—all this land    SB 8.20.13
  enam—all the land    SB 8.20.16
  enam—the fish    SB 8.24.16
  enam—unto the fish    SB 8.24.19
  enam—her    SB 9.16.5
  enam—this girl    SB 9.18.27

Compound Sanskrit Words Containing: enam

  ma enam—never unto him    SB 1.7.35
  samsthapaya enam—raise this earth    SB 3.13.42