Meaning of the Sanskrit Word: dvipah

  dvipaḥ—an elephant.    SB 3.17.24, SB 3.19.16, SB 4.14.5, SB 6.16.15, SB 8.11.11
  dvīpaḥ—island    SB 5.16.5
  dvīpaḥ—another island    SB 5.20.7
  dvīpaḥ—a big island    SB 8.7.9
  dvīpāḥ—islands.    SB 5.1.31
  śāka-dvīpaḥ—another island, known as Śākadvīpa    SB 5.20.24
  jambū-dvīpaḥ—Jambūdvīpa, the island named Jambū    SB 5.20.2
  krauñca-dvīpaḥ—another island, known as Krauñcadvīpa    SB 5.20.18
  kuśa-dvīpaḥ—the island known as Kuśadvīpa    SB 5.20.18
  puṣkara-dvīpaḥ—another island, named Puṣkaradvīpa    SB 5.20.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z