Meaning of the Sanskrit Word: dvipah

  dvipah—an elephant.    SB 3.17.24, SB 3.19.16, SB 4.14.5, SB 6.16.15, SB 8.11.11
  dvipah—island    SB 5.16.5
  dvipah—another island    SB 5.20.7
  dvipah—a big island    SB 8.7.9
  dvipah—islands.    SB 5.1.31

Compound Sanskrit Words Containing: dvipah

  saka-dvipah—another island, known as Sakadvipa    SB 5.20.24
  jambu-dvipah—Jambudvipa, the island named Jambu    SB 5.20.2
  kraunca-dvipah—another island, known as Krauncadvipa    SB 5.20.18
  kusa-dvipah—the island known as Kusadvipa    SB 5.20.18
  puskara-dvipah—another island, named Puskaradvipa    SB 5.20.29