Meaning of the Sanskrit Word: dvayam

  dvayam—both    SB 1.15.34, SB 4.29.34
  dvayam—both the weapons.    SB 1.7.32
  dvayam—the pair    SB 3.28.25
  dvayam—two    SB 4.4.20
  dvayam—both of them    SB 8.12.8
  dvayam—both actions (killing the demon and saving the boys)    SB 10.12.28

Compound Sanskrit Words Containing: dvayam

  stana-dvayam—her two breasts    SB 6.14.53, SB 8.8.18
  tat-dvayam—the two of Them    Adi 1.5, Adi 4.55
  janu-dvayam—up to the knees    SB 3.28.23
  kara-dvayam—palms of the hands    SB 10.11.11
  paksa-dvayam—two fortnights    SB 5.22.5
  sapada-koti-dvayam—two and a quarter crores (22,500,000)    SB 5.21.10
  sapada-rksa-dvayam—by stellar calculations, two and a quarter constellations    SB 5.22.5
  uru-dvayam—the two thighs    SB 2.1.27
  aviskrta-bhuja-yugala-dvayam—who manifested Himself with four arms    SB 5.3.3