Meaning of the Sanskrit Word: dvaya

  dvaya—a pair    SB 3.28.30
  dvaya—of two    SB 6.9.36
  pada-ambuja-dvaya—of the two lotus feet    Madhya 6.84, Madhya 11.104
  pada-dvaya—two lotus feet    Madhya 13.137
  tolā-dvaya—two tolās    Antya 6.153

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z