Meaning of the Sanskrit Word: dvari

  dvari—at the gate    SB 3.16.30, SB 5.24.27
  dvari—the doorman    Madhya 21.62
  dvari—the doorkeeper    Antya 20.129
  dvari—at the source of    SB 3.5.1
  dvari—in the door    SB 3.15.29
  dvari—on the threshold of the door    SB 7.8.29

Compound Sanskrit Words Containing: dvari

  dvari dvari—the door of each and every house    SB 1.11.15, SB 1.11.15
  dhanuh dvari—bow on the door    SB 3.1.16
  dvari asi—the doorman, coming back    Madhya 21.60