Meaning of the Sanskrit Word: dvaram

  dvaram—door    Bg 2.32, Madhya 22.82
  dvaram—gate    Bg 16.21
  dvaram—the gateway    SB 3.31.39
  dvaram—the holes    SB 4.8.80
  dvaram—the way    SB 5.5.2
  dvaram—the gate    SB 7.13.25

Compound Sanskrit Words Containing: dvaram

  dvaram ca—as well as the gateway    SB 8.5.36
  ganga-dvaram—to Hardwar (hari-dvara), the doorway to Hari (because the Ganges begins there, Hardwar is also called ganga-dvara)    SB 6.2.39
  moksa-dvaram—the door of liberation    SB 3.25.20
  nava-dvaram—nine gates    SB 4.28.56
  nava-dvaram—having nine gates    SB 4.29.4
  nabhi-dvaram—the navel or abdominal hole    SB 2.10.28
  prati-dvaram—at every gate    SB 4.9.55
  svarga-dvaram—the gateway to the heavenly planets    SB 5.20.3-4
  tamah-dvaram—the way to the dungeon of a dark, hellish condition of life    SB 5.5.2
  tamah-dvaram—the door to darkness    Madhya 22.82