Meaning of the Sanskrit Word: dvaraih

  dvaraih—with entrances    SB 8.15.15

Compound Sanskrit Words Containing: dvaraih

  manah-dvaraih—by the senses    SB 6.4.41
  prthak-dvaraih—in different ways    SB 3.32.33
  tamah-dvaraih—the gates of ignorance    Bg 16.22
  udumbara-dvaraih—with the two sides of the doors    SB 9.11.31-34