Meaning of the Sanskrit Word: dvapara

  dvāpara—Dvāpara    Adi 3.7
  dvāpara-ādau—at the end of the Dvāpara-yuga    SB 2.1.8
  satya-tretā-dvāpara-kali-yugera—of the Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga and Kali-yuga    Madhya 20.329

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z