Meaning of the Sanskrit Word: dvapara

  dvapara—Dvapara    Adi 3.7

Compound Sanskrit Words Containing: dvapara

  dvapara-adau—at the end of the Dvapara-yuga    SB 2.1.8
  satya-treta-dvapara-kali-yugera—of the Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga and Kali-yuga    Madhya 20.329