Meaning of the Sanskrit Word: dipa

  dīpa—lamps    SB 5.9.15, SB 6.19.7, Antya 12.109, Antya 12.117
  dīpa—lamp    Adi 2.89, Madhya 4.64
  dīpa—a lamp    Adi 2.89
  dīpa jvāli—lighting the lamp    Antya 19.61
  dīpa-arciḥ—the flame of a candle    SB 7.1.21
  dīpa-arciḥ—the flame of a lamp    Madhya 20.316
  dīpa-balibhiḥ—with lamps    SB 4.21.4
  dīpa-āvalī—a row of lights, the day of Dīpāvalī    Madhya 15.36
  jñāna-dīpa-prade—who enlightens with the torch of knowledge    SB 7.15.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z