Meaning of the Sanskrit Word: dhrtavratah

  dhåtavrataù—a son named Dhåtavrata    SB 9.23.12

Compound Sanskrit Words Containing: dhrtavratah

  manyuù, manuù, mahinasaù, mahän, çivaù, åtadhvajaù, ugaretäù, bh—all names of Rudra.    SB 3.12.12