Meaning of the Sanskrit Word: dharina

  dhariñā—fixing.    Madhya 3.52, Madhya 3.53
  dhariñā—catching    Madhya 1.185
  dhariñā—catching.    Madhya 3.134
  hātete dhariñā—holding him by the hand.    Madhya 4.35
  ācārya dhariñā—following Advaita Ācārya    Madhya 3.113

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z