Meaning of the Sanskrit Word: devasya

  devasya—of the Lord    SB 4.8.54, SB 5.7.14
  devasya—of the personality of Godhead    SB 3.2.10
  devasya—of the Supreme Personality of Godhead    SB 4.12.24
  devasya—the demigod in charge of judgment    SB 6.3.2
  devasya—the Lord    SB 6.18.8
  devasya—the demigod    SB 7.10.51
  devasya—of Lord Mahadeva (Siva)    SB 7.10.52
  devasya—the chief demigod    SB 8.12.23

Compound Sanskrit Words Containing: devasya

  caitanya-devasya—of Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 19.134, Antya 1.212
  brahmanya-devasya—of the worshipable Lord of the brahmanas    SB 4.21.49
  brahmanya-devasya—of the Supreme Personality of Godhead, who is worshiped by all brahmanas    SB 7.10.42
  brahmana-devasya—of Lord Ramacandra, who loved the brahmanas so much    SB 9.11.5
  sruta-devasya—the master of the Vedas    SB 3.25.2
  deva-devasya—of the Supreme Personality of Godhead    Bg 11.13
  deva-devasya—of the master of all other lords or demigods    SB 6.16.29
  deva-devasya—who is worshipable even for the demigods    SB 8.7.45
  deva-devasya—of the Supreme Personality of Godhead, who is worshiped by the demigods    SB 8.23.30
  deva-devasya—of the Supreme Lord of all demigods    SB 9.6.14