Meaning of the Sanskrit Word: dekhinu

  dekhinu—I have seen    Adi 17.232, Madhya 2.39
  dekhinu—I saw    Madhya 2.37
  dekhinu—saw    Madhya 18.87
  dekhinu—have studied    Madhya 18.202

Compound Sanskrit Words Containing: dekhinu

  sri-krsnake dekhinu—saw Lord Krsna personally    Madhya 4.45
  dekhinu carane—I have seen Your lotus feet.    Antya 4.24
  dekhinu svapana—saw a dream.    Antya 12.94
  ki dekhinu—what did I see    Adi 5.198