Meaning of the Sanskrit Word: dekhilun

  dekhiluṅ—I have seen    Madhya 2.53, Madhya 8.239, Madhya 19.20, Antya 1.90, Antya 8.15
  dekhiluṅ—I saw    Madhya 8.268, Madhya 11.25
  dekhiluṅ—I could see    Madhya 9.356
  dekhiluṅ—have seen.    Madhya 21.82
  dekhiluṅ tomāre—I have seen You.    Antya 7.7
  svapana dekhiluṅ—I saw a dream    Antya 3.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z