Meaning of the Sanskrit Word: dekhila

  dekhila—saw    Adi 10.73, Adi 17.17, Adi 17.18, Adi 17.97, Madhya 1.145, Madhya 1.227, Madhya 4.105, Madhya 4.157, Madhya 7.5, Madhya 9.221 (and more...)
  dekhilā—saw    Madhya 9.166, Madhya 9.286, Madhya 17.191, Madhya 18.39, Madhya 18.61, Antya 2.7, Antya 6.319
  dekhila—saw.    Adi 17.40, Madhya 1.121, Madhya 15.81, Antya 14.33
  dekhilā—he saw    Madhya 20.14, Antya 1.98, Antya 14.17, Antya 20.135
  dekhila—I have seen    Adi 13.84, Antya 13.60
  dekhila—I saw    Adi 14.80, Madhya 10.122
  dekhila—they saw    Madhya 4.51, Antya 1.28
  dekhila—He saw    Madhya 9.15, Antya 4.114
  dekhila—observed    Adi 14.11
  dekhila—observed.    Madhya 3.58
  dekhila—all of them saw    Madhya 6.30
  dekhila—the Lord saw    Madhya 9.69
  dekhila—he saw.    Madhya 16.78
  dekhila—I looked    Madhya 20.12
  dekhila—did you see.    Antya 6.249
  dekhilā—he saw.    Antya 1.72
  dekhilā—saw.    Antya 1.215
  dekhilā—she saw    Antya 3.37
  dekhilā—you have seen    Antya 4.143
  dekhilā—did you see    Antya 18.46
  nā dekhila—did not see    Madhya 18.179, Madhya 21.79
  śrī-kṛṣṇa dekhila—that they have seen Lord Kṛṣṇa    Madhya 18.97
  dekhila loka—all the people saw    Madhya 18.95
  dekhilā sakali—participated in all of them.    Madhya 15.36
  nā dekhila—I did not see    Antya 18.47
  sakala dekhilā—saw everything.    Antya 10.129
  tāvat dekhila—saw all the places.    Madhya 18.56
  vaikuṇṭha dekhila—saw the spiritual world    Madhya 18.136
  yāñā dekhila—went and saw.    Madhya 15.61
  ārati dekhila—observed the ārati ceremony    Madhya 14.65

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z