Meaning of the Sanskrit Word: daivam

  daivam—the Supreme    Bg 18.13-14, SB 4.11.24, SB 4.11.27
  daivam—Deity    SB 3.25.38, SB 4.2.32
  daivam—providence    SB 8.21.24, SB 10.4.17
  daivam—the worshipable deity    SB 5.5.18, SB 5.6.18
  daivam—destiny    SB 3.12.51
  daivam—supernatural power    SB 3.12.52
  daivam—most beloved personalities    SB 3.16.4
  daivam—position    SB 3.16.17
  daivam—in worshiping the demigods    Bg 4.25
  daivam—spiritual    SB 3.29.36
  daivam—are spiritual    SB 4.2.29
  daivam—fate    SB 4.11.22
  daivam—Çré Kåñëa    SB 3.1.35
  daivam—sufferings imposed by providence    SB 7.15.24
  daivam—superhuman    SB 1.17.19
  daivam—God    Adi 8.19
  daivam—the Deity    Madhya 22.162

Compound Sanskrit Words Containing: daivam

  vipra-daivam—favored by the brähmaëas    SB 9.5.10
  ätma-daivam—their worshipable Deity.    Madhya 24.177