Meaning of the Sanskrit Word: cyutam

  cyutam—fallen    SB 1.9.4, SB 6.12.6
  cyutam—some possession dropped    SB 7.2.40
  cyutam—fallen there.    SB 10.11.47
  madhu-cyutam—like pouring honey    SB 4.12.28
  tvat-mukha-ambhoja-cyutam—emanating from your lotus mouth    SB 10.1.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z