Meaning of the Sanskrit Word: cikkana

  cikkaṇa—glossy    Adi 5.184, Madhya 19.78
  cikkaṇa—glossy.    Madhya 4.60
  cikkaṇa—shiny    Madhya 4.62
  cikkaṇa—polished    Antya 15.64
  parama-cikkaṇa—very shiny.    Madhya 18.76
  su-cikkaṇa—very shiny    Madhya 21.127

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z