Meaning of the Sanskrit Word: chinda

  chiṇḍā—broken    Madhya 14.250
  chiṇḍā kāni—a small torn cloth    Antya 6.312
  chiṅḍā kānthā—a torn quilt    Madhya 20.36
  kāṅthā chiṅḍā—torn quilt    Madhya 19.129

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z