Compound Sanskrit Words Containing: capada

  cāpaḍa māriyā—slapping    Madhya 1.68, Madhya 13.95, Madhya 18.100
  cāpaḍa khāñā—getting the slap    Madhya 13.95
  cāpaḍa māri—giving a mild slap    Antya 1.83
  tina cāpaḍa māri—slapping three times    Antya 18.62

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z