Meaning of the Sanskrit Word: caitanyam

  caitanyam—Çré Caitanya Mahäprabhu    Adi 17.1, Madhya 7.1
  caitanyam—Lord Caitanya Mahäprabhu    Adi 9.6
  caitanyam—unto Lord Caitanya    Antya 11.1

Compound Sanskrit Words Containing: caitanyam

  çré-kåñëa-caitanyam—unto Lord Çré Caitanya Mahäprabhu    Madhya 19.54, Antya 10.1, Antya 16.1
  kåñëa-caitanyam—Lord Çré Caitanya Mahäprabhu    Antya 8.1, Antya 19.1
  çré-caitanyam—unto Lord Çré Caitanya    Adi 7.1
  çré-caitanyam—Lord Çré Caitanya Mahäprabhu    Adi 14.1
  çré-caitanyam—unto Lord Çré Caitanya Mahäprabhu    Madhya 21.1
  çré-kåñëa-caitanyam—unto Lord Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu    Antya 6.1
  kåñëa-caitanyam—unto Lord Caitanya Mahäprabhu    Adi 3.81
  kåñëa-caitanyam—Çré Caitanya Mahäprabhu, who is Kåñëa Himself    Antya 1.1