Meaning of the Sanskrit Word: caitanyam

  caitanyam—Śrī Caitanya Mahāprabhu    Adi 17.1, Madhya 7.1
  caitanyam—Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 9.6
  caitanyam—unto Lord Caitanya    Antya 11.1
  śrī-kṛṣṇa-caitanyam—unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 19.54, Antya 10.1, Antya 16.1
  kṛṣṇa-caitanyam—Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Antya 8.1, Antya 19.1
  śrī-caitanyam—unto Lord Śrī Caitanya    Adi 7.1
  śrī-caitanyam—Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Adi 14.1
  śrī-caitanyam—unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 21.1
  śrī-kṛṣṇa-caitanyam—unto Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu    Antya 6.1
  kṛṣṇa-caitanyam—unto Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 3.81
  kṛṣṇa-caitanyam—Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is Kṛṣṇa Himself    Antya 1.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z