Meaning of the Sanskrit Word: cahiye

  cähiye—I want    Madhya 7.21, Madhya 10.19
  cähiye—I desire    Madhya 8.186
  cähiye—You require    Madhya 12.77
  cähiye—want    Antya 6.150
  cähiye—looking    Antya 18.38
  cähiye—we want    Antya 20.55

Compound Sanskrit Words Containing: cahiye

  cähiye saïcaya—requires to save some money    Madhya 15.95
  ye cähiye—whatever you want    Madhya 11.69
  ye cähiye—whatever I want    Antya 2.57