Meaning of the Sanskrit Word: bhitah

  bhitah—being afraid    SB 3.20.24, SB 6.13.4, SB 7.5.50, SB 7.8.2, SB 8.22.10, SB 9.2.7
  bhitah—being afraid    SB 4.30.47, Adi 4.173, Madhya 18.65, Antya 7.40
  bhitah—fearful    SB 3.29.41, SB 3.29.42
  bhitah—being afraid of    SB 1.9.1
  bhitah—being greatly afraid after the Battle of Kuruksetra    SB 1.12.34
  bhitah—frightened    SB 3.31.11
  bhitah—being afraid (that the demons would gain strength by being blessed by Visvarupa)    SB 6.9.4
  bhitah—full of fear    SB 9.4.49
  bhitah—fearing    SB 9.13.20-21
  bhitah—out of fear    Bg 11.21
  bhitah—being fearful    SB 3.17.15
  bhitah—frightened    SB 3.17.22
  bhitah—afraid    SB 7.7.4-5
  bhitah—being very much afraid    SB 8.7.19
  bhitah—fearing    SB 9.2.4
  bhitah—we are very much afraid    SB 10.4.34
  bhitah—being afraid of    Madhya 8.219

Compound Sanskrit Words Containing: bhitah

  bhava-bhitah—those who are afraid of material existence    Madhya 19.96
  bhita-bhitah—fearful    Bg 11.35
  bhita-bhitah—in great fear    SB 5.8.22
  gaja-bhitah—being afraid of the elephant of death    SB 5.13.18
  mrtyu-vyala-bhitah—afraid of the serpent of death    SB 10.3.27
  nirhrada-bhitah—frightened by Nrsimhadeva’s roaring    SB 7.8.32
  tat-sanga-bhitah—being afraid of such material association    SB 7.10.2