Meaning of the Sanskrit Word: bhima

  bhéma—Bhéma    SB 1.7.52, SB 3.3.14
  bhéma—by Bhéma    Bg 1.10
  bhéma—of Bhémasena (a brother of Yudhiñöhira's)    SB 1.13.23
  bhéma—the second Päëòava    SB 2.7.34-35
  bhéma—dangerous    SB 4.27.30

Compound Sanskrit Words Containing: bhima

  bhéma-arjuna—Bhéma and Arjuna    Bg 1.4, Madhya 19.190
  bhéma-karmä—one who performs Herculean tasks    Bg 1.15
  bhéma-nisvanam—making a terrible sound    SB 3.17.24
  bhéma-rathé—Bhémarathé    SB 5.19.17-18
  bhéma-raväù—making a tumultuous sound    SB 4.11.3
  bhéma-svanaù—sounding extremely fearful    SB 6.8.25
  bhéma-ürmi—violent waves    SB 3.9.20
  bhémä-nadé—in the river Bhémä    Madhya 9.303