Meaning of the Sanskrit Word: bhiksuka

  bhikṣuka—beggar    Adi 17.101, Madhya 18.183, Antya 5.61, Antya 9.64
  āmi bhikṣuka—I am a beggar    Antya 9.42

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z