Meaning of the Sanskrit Word: bhavyam

  bhāvyam—should be    SB 5.9.4, SB 5.9.6
  bhavyam—future    SB 2.1.24
  bhavyam—whatever will be created    SB 2.6.13-16
  bhavyam—auspiciousness    Antya 5.112
  bhāvyam—all that is created    SB 2.5.6
  bhāvyam—to be thought ever    SB 2.6.33
  bhāvyam—must be.    SB 3.8.18
  bhāvyam—capable of further creation    SB 3.10.8
  bhāvyam—to be done    SB 4.1.30
  bhāvyam—to be conceived    SB 4.30.28
  na bhāvyam—was not possible.    SB 2.7.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z