Meaning of the Sanskrit Word: bharyaya

  bharyaya—with his wife    SB 1.13.33, SB 6.17.6
  bharyaya—and with His wife, Sita    SB 9.10.49
  bharyaya—His wife    SB 10.8.48

Compound Sanskrit Words Containing: bharyaya

  sva-bharyaya—his own wife    SB 1.13.51
  sva-bharyaya—along with his wife    SB 3.13.6