Meaning of the Sanskrit Word: bhariya

  bhariya—filling    Madhya 9.53, Madhya 12.98, Antya 6.119, Antya 12.103, Antya 16.36
  bhariya—filled    Adi 10.161, Madhya 12.103
  bhariya—fulfilling    Adi 13.94
  bhariya—filled up.    Adi 13.114
  bhariya—filling.    Antya 10.48

Compound Sanskrit Words Containing: bhariya

  jhalite bhariya—packing in bags    Adi 10.26
  naukate bhariya—filling boats    Madhya 19.6
  nayana bhariya—to the fulfillment of the eyes    Madhya 12.21
  netra bhariya—to the full satisfaction of Your eyes    Antya 16.84
  patra bhariya—filling up a dish    Adi 13.114