Meaning of the Sanskrit Word: bharatam

  bharatam—Bharata    SB 1.16.12, SB 5.4.9, SB 5.7.3
  bharatam—Bharata Maharaja    SB 5.5.28, SB 5.9.1-2
  bharatam—the Mahabharata    SB 1.5.3, SB 3.5.12
  bharatam—Bharata    SB 5.5.20
  bharatam—the great Mahabharata    SB 1.4.25
  bharatam—India    SB 3.1.20
  bharatam—known as Bharata-varsa    SB 5.17.11
  bharatam—Mahabharata    Madhya 19.96

Compound Sanskrit Words Containing: bharatam

  bharatam abhivarsam—on all sides of Bharata-varsa    SB 5.17.9