Meaning of the Sanskrit Word: bhaksya

  bhaksya—eatables    Madhya 3.158, Madhya 8.69, Antya 10.127, Antya 11.82, Antya 16.130
  bhaksya—foods    Adi 13.115
  bhaksya—to be eaten    Madhya 3.70
  bhaksya—food    Antya 1.17
  bhaksya—eating    Antya 6.254
  bhaksya—sufficient for feeding    Antya 10.111

Compound Sanskrit Words Containing: bhaksya

  bhaksya-dravya—eatables    Antya 6.52, Antya 10.14, Antya 10.33
  bhaksya diya—supplying food    Madhya 16.27
  bhaksya-matra—eatables    Madhya 24.280
  bhaksya-pinda—the stack of eatables    Madhya 3.76
  bhaksya-upahara—presentations for eating    Madhya 4.100
  nana bhaksya—varieties of eatables    Antya 18.106