Meaning of the Sanskrit Word: avyaktam

  avyaktam—unmanifested    Bg 12.1, Bg 12.3-4, SB 1.3.32, SB 2.10.34, SB 3.26.10, SB 4.11.17, SB 6.4.47, Madhya 19.205
  avyaktam—nonmanifested    Bg 7.24, SB 2.6.29
  avyaktam—the unmanifested    Bg 13.6-7, SB 10.9.13-14
  avyaktam—undetected    SB 1.5.5
  avyaktam—the prime cause of material creation    SB 2.1.34
  avyaktam—unmanifest    SB 3.15.3
  avyaktam—unseen or unknown to the person    SB 6.1.54
  avyaktam—invisible or not able to be realized by the mind and senses    SB 8.3.20-21
  avyaktam—not manifested    SB 8.5.29
  avyaktam—not perceivable by the material senses (ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ)    SB 10.3.24
  avyaktam—into the unmanifested    SB 10.3.25
  vyakta-avyaktam—manifested and unmanifested, or the gross body and the subtle body    SB 6.1.54
  vyakta-avyaktam—this material cosmic manifestation, consisting of cause and effect, or gross and subtle forms    SB 10.10.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z