Meaning of the Sanskrit Word: avrtah

  avrtah—surrounded    SB 3.23.38, SB 5.20.7, SB 5.20.13, SB 5.20.29, SB 5.24.17, SB 8.2.1, SB 9.15.20
  avrtah—covered    SB 3.11.40, SB 3.31.8, SB 6.16.37, SB 8.20.32-33
  avrtah—is covered    Bg 3.38
  avrtah—covered.    SB 7.7.42
  avrtah—being surrounded    SB 7.14.3-4
  avrtah—captured    SB 8.2.32
  avrtah—being covered    SB 8.21.1
  avrtah—bound.    SB 10.3.52
  avrtah—covered.    Bg 18.48
  avrtah—covered    SB 6.9.18
  avrtah—being covered    SB 9.4.57-59
  avrtah—closed    SB 10.4.1

Compound Sanskrit Words Containing: avrtah

  svabhih avrtah—accompanied by dogs    SB 9.21.8
  kala-pasa-avrtah—being bound by the rules and regulations of Yamaraja    SB 10.4.43
  sarva-bhuta-gana-avrtah—accompanied by all kinds of ghosts and hobgoblins.    SB 9.14.6