Meaning of the Sanskrit Word: avayavam

  avayavam—limbs of the body    SB 2.1.19
  avayavam—all the different parts of the body    SB 8.18.26
  sa-avayavam—with all paraphernalia    SB 8.11.22
  sarva-avayavam—all the parts of his body    SB 10.7.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z