Meaning of the Sanskrit Word: avasthanam

  avasthānam—staying in    SB 1.19.39
  avasthānam—resting place    SB 3.27.16
  avasthānam—to his abode    SB 5.1.21
  yathā-sanniveśa-avasthānam—according to the arrangement of the different places    SB 5.24.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z