Meaning of the Sanskrit Word: avaram

  avaram—abominable    Bg 2.49
  avaram—material    SB 7.15.57
  para-avaram—superior and inferior.    SB 9.5.7
  para-avaram—the cause and effect of destiny.    SB 10.8.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z