Meaning of the Sanskrit Word: avapnoti

  aväpnoti—gets    Bg 15.8, Madhya 9.156
  aväpnoti—achieves    Bg 16.23, Bg 18.56
  aväpnoti—obtains    Madhya 6.155, Madhya 20.114

Can't find any compound Sanskrit words containing avapnoti.